Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky mabavi.cz

(dále jen „VOP“)

 1. Kupující Kupující je smluvní strana, která je jako Kupující označena v objednávce (poptávce), resp. odeslala objednávku Prodejci a je uvedena v objednávce.
 2. Prodejce Barbora Davidová, identifikační číslo 016 70 913, se sídlem Mukařov, Srbín, Akátová 504, e-mail: info@mabavi.cz.
 3. Přílohy V případě jakéhokoliv výslovného rozporu mezi ustanoveními/zněním potvrzení objednávky a ustanovením/zněním příloh objednávky včetně těchto obchodních podmínek, mají přednost ustanovení/znění potvrzení objednávky.
 4. Předmět koupě Předmětem koupě se rozumí dodání zboží uvedené v objednávce, které má být na základě objednávky dodáno Kupujícímu.
 5. Změna Předmětu koupě Jakékoliv změny Objednávky po jejím odeslání a uhrazení nejsou bez výslovného souhlasu Prodejce možné. Pokud Kupující požaduje dodat Předmět koupě ve větším množství či jiném rozsahu, je povinen provést novou Objednávku a s tím související náklady (dopravné a balné).
 6. Uživatelský účet Je účet zřízený na základě Kupujícím sdělených údajů, jež umožňuje zejména uchování zadaných údajů o Kupujícím a historie jednotlivých objednávek. Na základě registrace může Kupující přistupovat do svého Uživatelského účtu. Při registraci Uživatelského účtu je Kupující povinen uvést správné a pravdivé údaje a průběžně je aktualizovat. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů je Kupující povinen a odpovídá za jejich nezveřejnění. V případě, že dojde k jejich zneužití, nenese za to Prodejce žádnou odpovědnost. Uživatelský účet je osobní a nepřenosný na třetí osoby. Uživatelský účet může Prodejce zrušit, a to zejména v případě, když jej Kupující více než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy porušuje Kupující své povinnosti dle Smlouvy či těchto VOP. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení e-shopu.
 7. Kupní cena a její úhrada Kupní cena je splatná po provedení závazné objednávky ve lhůtě dle zvoleného způsobu úhrady. Po provedení objednávky může být kupní cena uhrazena jedním ze zvolených způsobů úhrady – bankovním převodem (splatná do 3 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky), kreditní/debetní kartou (splatné neprodleně po odeslání objednávky). V případě zvoleného způsobu úhrady bankovním převodem či kreditní kartou je Prodejce povinen realizovat objednávku až po jejím uhrazení. Daňový doklad potvrzující úhradu kupní ceny bude Kupujícímu zaslán na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce do 5 pracovních dnů od okamžiku připsání Kupní ceny na účet Prodejce dle identifikace platby. Kupní cena nezahrnuje náklady na dopravu (dopravné). V případě odstoupení od smlouvy dle § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) bude Kupujícímu vrácena Kupní cena a dopravné ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání, které Prodejce nabízí. Celková cena včetně dopravného bude uvedena při rekapitulaci objednávky před jejím finálním potvrzením Kupujícím. V případě zjevné chyby ve výši Kupní ceny uvedené v rámci objednávky, která zcela zjevně neodpovídá hodnotě Předmětu koupě (chyba v číslech, desetinné čárce, apod.), je Prodejce oprávněn jednostranně odstoupit od Smlouvy a zaslat novou nabídku včetně upravené Kupní ceny. V takovém případě je nová kupní smlouva uzavřena až okamžikem přijetí upravené nabídky Kupujícím.
 8. Termín dodání Prodejce se zavazuje Předmět koupě Kupujícímu odeslat, prostřednictvím Kupujícím zvoleným přepravce, nejpozději do 8 týdnů ode dne zaslání závazné objednávky a uhrazení Kupní ceny vč. dopravného. O odeslání Předmětu koupě Kupujícímu jej bude Prodejce informovat prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. V případě, že Předmět koupě nebude odeslán v dané lhůtě, má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Dané neplatí, pokud Prodejci bránila ve splnění objednávky vyšší moc či jiná právní skutečnost, kterou nemohl ovlivnit.
 9. Předání a převzetí Předmětu koupě Kupující je povinen při převzetí Předmětu koupě od zvoleného přepravce zkontrolovat obal zásilky, zda je nepoškozený. Všechny reklamace vztahující se k poškozením způsobeným přepravou je Kupující povinen řešit přímo s přepravcem. Následně je Kupující povinen Předmět koupe vybalit a zkontrolovat jej. V případě, že tak Kupující neučiní do 48 hodin od okamžiku doručení Předmětu koupě, ztrácí práva z vadného plnění za zjevné vady.
 10. Odstoupení od smlouvy V případě, že Kupujícímu přísluší právo odstoupit od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, tedy nejedná se o případ dle § 1837 občanského zákoníku, je Kupující povinen vyplnit formulář pro odstoupení od smlouvy, který najde zde - odstoupeni_od_smlouvy nebo na mabavi.cz/vraceni-a-reklamace. V případě platného odstoupení se Prodejce zavazuje vrátit uhrazenou Kupní cenu Kupujícímu do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude vrácen Předmět koupě včetně platného odstoupení od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy nese náklady na vrácení Předmětu koupě.
 11. Záruka Prodejce poskytuje záruku, že Předmět koupě má ke dni odeslání Předmětu koupě vlastnosti uvedené u daného zboží na webových stránkách Prodejce. Prodejce se zaručuje, že Předmět koupě je funkční, tj. zejména je správně provedený tisk (myšleno vady tisku bránící četbě knihy či snižující zjevně její hodnotu) a řazení knihy. V opačném případě vznikají Kupujícímu práva z vadného plnění (dále jen „Reklamace“). Prodejce nenese odpovědnost za vady Předmětu koupě vzniklé v důsledku běžného opotřebení materiálu, zaviněním Kupujícího či třetích osob. V případě Reklamace je Kupující povinen informovat o daném Prodejce na e-mailovou adresu – info@mabavi.cz a uvést důvod Reklamace, tj. vadu Předmětu koupě, a to neprodleně poté, co se o ní dozví, v případě zjevné vady nejpozději do 10 dnů ode dne převzetí Předmětu koupě. Prodejce následně bude Kupujícího informovat o přijetí Reklamace a bude jej kontaktovat z důvodu sjednání způsobu vyřešení Reklamace. Reklamace bude Prodejcem vyřízena do 30 dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci.
 12. Ochrana informací Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na ukončení účinnosti objednávky. Strany mají právo požadovat navzájem doložení dostatečnosti utajení důvěrných informací. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práva a povinností vyplývajících z objednávky. Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich zachycení považují veškeré informace, které nebyly některou ze stran označeny jako veřejné a které se týkají objednávky a jejího plnění (zejména informace o právech a povinnostech stran jakož i informace o cenách), které se týkají některé ze stran (zejména obchodní tajemství, informace o jejich činnosti, struktuře, hospodářských výsledcích, know-how) anebo informace pro nakládání, s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení (zejména hospodářské tajemství, bankovní tajemství, služební tajemství). Dále se považují za důvěrné informace takové informace, které jsou jako důvěrné výslovně některou ze stran označeny. Prodejce je oprávněn zpřístupnit důvěrné informace kontraktorům (tj. zejména osobám spolupracujícím na realizaci a přepravě Předmětu koupě. V takovém případě se Prodejce zavazuje zajistit, že tato osoby též splní povinnost dle tohoto odstavce).
 13. Marketingová doložka Prodejce je oprávněn užít informaci o existenci smluvního vztahu mezi smluvními stranami pro účely svého marketingu a reklamy, a to zejména na svém webu, sociálních sítí (LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter) a bez dalšího umístit na dané platformy logo Kupujícího-podnikatele. Ustanovení těchto VOP o ochraně důvěrných informací tím není dotčeno. Kupující dále bere na vědomí a souhlasí s užitím (přesdílením) fotodokumentace pořízené Kupujícím na sociálních sítích (např. může je umístit na webových stránkách, Instagramu, Facebooku, apod.) Prodejcem.
 14. Sdělení informací Smluvní strany jsou povinny na žádost některé smluvní strany sdělit aktuální stav otevřených účetních položek vzniklých ze vzájemného obchodního styku, které jsou obsaženy v účetnictví dotázané smluvní strany k rozhodnému dni, a bude-li to třeba vyjasnit a odsouhlasit rozpory se stavem obsaženým v účetnictví žádající smluvní strany.
 15. Vyloučení podmíněnosti Vylučuje se uplatnění ustanovení § 1748 občanského zákoníku, tedy že se neuplatní ujednání, že pokud určitá část obsahu smlouvy bude mezi stranami ujednána dodatečně, je takové ujednání podmínkou účinnosti uzavřené smlouvy.
 16. Rozhodné právo Objednávka a vztahy jí založené se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění.
 17. Změna objednávky Objednávku je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran v elektronické formě – tj. vzájemným potvrzením změny objednávky v rámci e-mailové komunikace (e-mail Prodejce – info@mabavi.cz a e-mail Kupujícího uvedený v objednávce.
 18. Mimosoudní řešení sporů V případě, že dojde mezi stranami ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, email: adr@coi.cz, webové stránky: coi.cz.

 

Tyto VOP nabývají účinnosti a platnosti dne 15. května 2023